Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN – Deze algemene en betalingsvoorwaarden betreffen producten en diensten op het gebied van Coaching, Intervisie en Training (incl. Workshops).
1.1. Opdrachtnemer: Vermeercoaching vertegenwoordigd door Han Vermeer.
1.2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, die de opdracht heeft gegeven door een voor akkoord getekende offerte, opdrachtbevestiging of deelnameformulier.
1.3. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan coaching of training.

2. AANBIEDINGEN – Een kostenopgave is geldig tot een maand na offertedatum, tenzij anders is aangegeven. Kostenopgaven zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. WIJZIGINGEN EN EXTRA WERK
3.1. Kostenopgaven zijn gerelateerd aan de omschreven opzet van de dienst. Wijzigingen in deze opzet t.a.v. omvang, fasering, methode, analyse, rapportage, planning en uitvoering, die in overleg met de opdrachtgever zijn aangebracht, kunnen leiden tot wijzigingen in de kosten.
3.2. Eventuele wijzigingen in de kosten zullen altijd vooraf met de opdrachtgever worden afgesproken.

4. LEVERTIJD
4.1. Afspraken over de tijd waarbinnen een opdracht moet zijn voltooid, zijn altijd indicatief.
4.2. Omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of met buiten de macht van Vermeercoaching gelegen factoren, die de uitvoering kunnen beïnvloeden, kunnen leiden tot wijzigingen in tijd en kosten, waarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht krijgt. In geval van overmacht kan Vermeercoaching haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

5. OPDRACHTEN, PROJECTEN – Van een opdracht of project is pas sprake nadat de offerte, opdrachtbevestiging of deelnameformulier is ondertekend door de opdrachtgever. Zonder getekende opdrachtbevestiging aanvaardt Vermeercoaching de opdracht niet, tenzij er sprake is van een particuliere opdrachtgever.

6. KWALITEIT EN ZORGVULDIG HANDELEN – Vermeercoaching streeft het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau na en garandeert te handelen naar de NOBCO-gedragscode voor Coaching en de ethische code van Phoenix opleidingen.
6.1 Al het handelen is gebaseerd op de door de opdrachtgever en de cliënt gegeven informatie.
6.2 Vermeercoaching garandeert vertrouwelijkheid van alle gegevens.

7. BETALINGSVOORWAARDEN
7.1. Het honorarium van Vermeercoaching ligt vast in de opdrachtbevestiging of is aangegeven in de flyer behorende bij een training.
7.2. Betaling van het volledige factuurbedrag dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde vervaldatum.
7.3. Indien de in 7.2. genoemde betalingstermijn wordt overschreden, zal over het factuurbedrag een rente in rekening gebracht worden, die gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke rente, zonder dat kennisgeving of sommatie daaraan vooraf behoeft te gaan.
7.4. Alle kosten die Vermeercoaching, zowel als in rechte moet maken om incassering van vordering en rente te realiseren, komen ten laste van de opdrachtgever.
7.5. Reclamaties dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige opgave van de grond van de klachten. Daarna worden reclamaties niet meer in behandeling genomen, en zal de opdrachtgever zijn verplichtingen nakomen.

8. AUTEURSRECHT
8.1. Auteursrecht op teksten, beelden en andere in het kader van de dienstverlening opgestelde stukken, instrumenten en modules, berust bij Vermeercoaching, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9. VERHINDERING EN ANNULERING
9.1. Bij trainingen: mocht een deelnemer verhinderd zijn dan kan men zich kosteloos laten vervangen door een collega. Annulering van deelname aan een training kan tot 4 weken voor de training kosteloos; tot 3 weken betaalt men 25% van de training; tot 2 weken van tevoren is het hele bedrag verschuldigd, tenzij een vervanger is geregeld door degene die annuleert.
9.2. Indien de opdrachtgever een in-company project om welke reden dan ook voortijdig intrekt, betaalt de opdrachtgever 100% van de totaalsom voor de afgesproken training bij annulering tussen 2 weken en de datum van aanvang van het project; 50% van de totaalsom voor de afgesproken training bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang het project en 25% van de totaalsom voor de afgesproken training bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang het project.
9.3 Coach/intervisiesessies dienen ten minste twee werkdagen voor de geplande datum te worden geannuleerd. Indien dit niet het geval is, zal de sessie in rekening gebracht worden.

10. GEHEIMHOUDING; VERTROUWELIJKHEID – Vermeercoaching verplicht zich al wat zij bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of geacht kan worden te zijn, geheim te houden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever, de deelnemer of op grond van een wettelijke verplichting mag Vermeercoaching de geheimhouding verbreken.

11. VERANTWOORDELIJKHEID EN SCHADE
11.1 Diensten en producten van Vermeercoaching komen tot stand na uiterst zorgvuldige toetsing, naar beste inzicht en goed vakmanschap.
11.2 De opdrachtgever vrijwaart Vermeercoaching tegen aansprakelijkheid voor de gevolgen (inclusief schade) van handelingen of nalatigheid van medewerkers die door Vermeercoaching zijn gecoacht of getraind.

12. GESCHILLEN – Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan de Ethische commissie van Phoenixopleidingen. Mocht dat niet tot een gewenst resultaat leiden, dan worden ze voorgelegd aan de bevoegde rechter