Intervisie

Wat is intervisie?

Intervisie is een werkvorm om met collega’s ervaring en expertise te delen en aan de hand van concrete vragen of cases met en van elkaar te leren. je gaat samen op onderzoek uit naar mogelijke antwoorden of oplossingen. Wil intervisie succesvol zijn dan moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Stel je oordeel uit;
  • Toon onderling respect en openheid;
  • Beide vorige voorwaarden maken dat er een klimaat van veiligheid ontstaat voor iedereen, zodat vertrouwelijke zaken kunnen worden ingebracht;
  • Heb aandacht voor zowel de inhoudelijke, zakelijke kant, als ook voor de procesmatige (groepsdynamiek) en persoonlijke kant (wat is specifiek voor de vraaginbrenger en voor mij als deelnemer);
  • Zorg dat er geen hiërarchische verschillen of afhankelijkheden binnen de groep zijn, zodat je onder gelijken kunt delen en leren;
  • Aanwezigheid en actieve bijdrage van alle deelnemers is gewenst, balans tussen brengen en halen;
  • Optimale groepsgrootte is 5-7 deelnemers;
  • Helpend is een systematische aanpak en structuur.

Wat levert het op?

Intervisie heeft de volgende voordelen. In de eerste plaats draagt het bij aan het bewust worden van en reflecteren op het eigen handelen. Daarbij krijg je zicht op welke uitgangspunten, waarden en normen jij en de andere deelnemers als professional hanteren. Door met andere professionals over de eigen werkpraktijk uit te wisselen, leer je wat mogelijkheden zijn om met lastige situaties om te gaan en hoe dat in de dagelijkse praktijk toe te passen. Daarmee biedt intervisie de mogelijkheid tot het uitwisselen van kennis, expertise en ervaringen van alle deelnemers, waardoor vaardigheden verder ontwikkeld worden en aanvullend kennis en inzicht verkregen wordt. Tenslotte draagt intervisie bij aan het vormen, onderhouden en verdiepen van het netwerk met vakgenoten en/of collega’s.

Hoe pak je het aan?

Systematische aanpak van de sessies maakt de effectiviteit groter. Een eerste sessie waarin een nadere kennismaking met elkaar en elkaars  kwaliteiten, behoeften en leerdoelen centraal staat is een goede start. Dat geeft een stevige basis om de verwachtingen te managen en een passende aanpak te kiezen om met elkaar aan de slag te gaan.